Wyszukujemy dla naszych użytkowników ciekawe informacje o rynku drzewnym w Polsce, poniżej tekst interpelacji z sejmu :)

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska – z upoważnienia ministra –

na interpelację nr 24035

w sprawie sytuacji polskiego przemysłu drzewnego

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją posła Stanisława Wziątka w sprawie sytuacji polskiego przemysłu drzewnego, przekazaną przy piśmie z dnia 11 sierpnia 2011 r. uprzejmie informuję.

Wobec zwiększonego w ostatnich latach popytu na drewno w Europie i w Polsce zaostrza się konflikt pomiędzy sprzedającymi i kupującymi ten surowiec.

Nabywców surowca drzewnego można podzielić na średnie i małe podmioty gospodarcze, odbiorców masowych, odbiorców detalicznych, wielkie koncerny lokujące swoje inwestycje w Polsce, firmy drzewne rozpoczynające działalność, kontrahentów zagranicznych, firmy energetyczne itd. Każda grupa nabywców zabiega o zapewnienie preferencji przy zakupie drewna.

Rynek surowca drzewnego nie jest rynkiem regulowanym, stąd obowiązują w handlu drewnem zasady konkurencji, a sprzedaż drewna jest pod stałym nadzorem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Spotkania i negocjacje w sprawie zasad sprzedaży drewna odbywają się z potencjalnymi jego odbiorcami każdego roku przed ogłoszeniem rozpoczęcia sprzedaży. Na tej podstawie ulegają także modyfikacji zasady sprzedaży drewna. W obecnie obowiązującym systemie sprzedaż drewna odbywa się na podstawie dwóch zasadniczych procedur, tj. internetowych przetargów ograniczonych, w których mogą uczestniczyć przedsiębiorcy posiadający tzw. historię zakupu, oraz aukcji internetowych otwartych dla wszystkich przedsiębiorców.

Celem takiego systemu jest zapewnienie wszystkim potencjalnym nabywcom drewna równych szans dostępu do zakupu tego surowca, gwarancja konkurencyjności i rynkowej ceny drewna.

System ten nie zadowala wszystkich kupujących i nie zapewnia ochrony krajowym kontrahentom, ale wprowadzenie preferencji dla określonych grup nabywców, grozi nałożeniem na sprzedającego, tj. Lasy Państwowe, dotkliwych kar przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co miało już miejsce w przeszłości.

Pozyskanie drewna w Lasach Państwowych corocznie zwiększa się w sposób naturalny i wynosi aktualnie ok. 33 mln m3. W 2020 r. przewiduje się wzrost do 37 mln m3, a w 2030 r. – do 42 mln m3 grubizny.

Jednocześnie trwają prace nad założeniami do zmiany ustawy o lasach, gdzie projektuje się przeniesienie podstawowych uregulowań w zakresie sprzedaży drewna na poziom ustawy i rozporządzenia wykonawczego do niej. Było to postulatem zgłaszanym wielokrotnie przez przedsiębiorców drzewnych.

Ministerstwo Gospodarki aktualnie prowadzi prace nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (…), gdzie przewiduje się, poprzez odpowiednią definicję biomasy i drewna pełnowartościowego, wyłączenie go z możliwości przeznaczania do spalania przez energetykę.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że w skali bieżącego roku przedsiębiorcy zakontraktowali w Lasach Państwowych ok.765 tys.m3 drewna na potrzeby energetyczne. Oferowanymi sortymentami przeznaczonymi dla energetyki przemysłowej jest drewno gorszej jakości, tj. drewno stosowe energetyczne, przemysłowe oraz drewno stosowe typu opałowego.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Janusz Zaleski

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2011 r.

20 października 2011 12:56