Regulamin

Wysyłając ogłoszenie, akceptujesz jednocześnie poniższy regulamin.

 1. Wstęp
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet („Użytkownicy”) z serwisu internetowego Targdrzewny.pl, będącego ogólnopolską platformą handlową dla sprzedających i kupujących („Platforma”).
  2. Celem Platformy jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji sprzedaży, poprzez umożliwienie im zamieszczania ofert sprzedaży na Platformie („Oferty”), komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców.
 2. BRAK OPŁAT I PROWIZJI
  1. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
  2. Platforma nie pobiera opłat za zamieszczanie Ofert.
  3. Platforma nie pobiera opłat za utworzenie konta użytkownika.
  4. Platforma nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.
 3. KORZYSTANIE Z PLATFORMY
  1. Użytkownikiem Platformy może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Platformy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  3. Serwis nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
  4. Użytkownicy, którzy zamieszczają Oferty lub są zainteresowani zakupem rzeczy będących przedmiotem Ofert, mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych.
  5. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do:
   1. Korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   2. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam);
   3. Niedostarczania i niezamieszczania na Platformie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu;
   4. Korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
   5. Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie ww. materiałów i treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez platformę.
  6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Platformy.
  7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Platformę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Platformy.
  8. Platforma może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z Platformy, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.
  9. Zakończenie korzystania z Platformy przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach:
   1. z chwilą upływu terminu publikacji Ofert, o którym mowa w rozdziale IV pkt 5 Regulaminu;
   2. z chwilą usunięcia wszystkich Ofert przez Użytkownika;
   3. z chwilą usunięcia Ofert przez Platformę, w przypadkach wskazanych w Regulaminie;
   4. z chwilą zakończenia działalności Platformy;
   5. w sytuacji czasowego wstrzymania pracy Platformy.
 4. ZAMIESZCZANIE OFERT
  1. Zamieszczanie Ofert przez Użytkownika na Platformie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Prezentowane na stronach Platformy Oferty i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  3. Dodanie Oferty wymaga rejestracji i logowania się.
  4. Użytkownik otrzymuje e-mailem login i hasło do konta, które umożliwia mu zarządzanie swoją Ofertą, jej usunięcie lub dokonywanie w niej zmian.
  5. Okres publikacji Oferty na Platformie wynosi 60 dni, liczone od daty jej zamieszczenia.
  6. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednej Oferty dotyczącej pojedynczego przedmiotu lub usługi Ta sama rzecz nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ofert w tych samych lub w różnych miastach lub w tych samych lub różnych kategoriach.
  7. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści Ofert zamieszczanych na Platformie, jak również, że treści te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.
  8. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie Ofert, o ile zawierałyby one treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Platformę byłoby nielegalne.
  9. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie Ofert, o ile takie Oferty są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ofert.
  10. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie:
   1. Ofert fikcyjnych (nieprawdziwych);
   2. Ofert bez podanej ceny;
   3. Ofert oznaczonych danymi osobowymi innej osoby fizycznej lub danymi innego przedsiębiorcy.
  11. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać na Platformie:
   1. Ofert pracy;
   2. Ofert wymiany;
   3. Reklam, promocji, w szczególności reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych lub jakichkolwiek linków odsyłających do innych stron internetowych, zwłaszcza innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych.
  12. Platforma może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć Oferty i inne treści umieszczane przez Użytkownika na Platformie.
  13. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ofert, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych na Platformie przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itd.
  14. Platforma nie ponosi również odpowiedzialności za hiperłącza do zasobów ujętych w treści Oferty.
  15. Platforma zastrzega sobie prawo do wykorzystywania aktywnych Ofert i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy.
  16. Platforma zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych Ofert, których okres emisji się zakończył, w celu ich archiwizacji.
 5. CHARAKTER RZECZY WYSTAWIANYCH NA SPRZEDAŻ
  1. Rzeczy oferowane na sprzedaż mogą być nowe lub używane.
  2. Niezależnie od postanowień punktu poprzedzającego zabrania się wystawiania na sprzedaż:
   1. Żywności;
   2. Napojów alkoholowych;
   3. Papierosów i wyrobów tytoniowych;
   4. Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych;
   5. Produktów leczniczych lub wyrobów farmakologicznych;
   6. Przedmiotów będących nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej;
   7. Towarów i materiałów zawierających treści pornograficzne i obsceniczne lub sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
   8. Towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt, środowiska lub dla jakichkolwiek środków transportu lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić środowisko;
   9. Towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa;
   10. Towarów, których treści naruszają dobra osobiste osób trzecich oraz towarów naruszających prawa własności intelektualnej, w szczególności podróbek towarów markowych oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich;
   11. Towarów podrobionych tzn. towarów oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów;
 6. ZAWIERANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
  2. Platforma w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami, ani w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych pomiędzy nimi, takich jak np. ustalanie warunków transakcji, płatności, odbiór rzeczy itp., jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
  3. Platforma może tylko pośredniczyć w korespondencji elektronicznej między Użytkownikami, o ile skorzystają oni ze specjalnego formularza do wysyłania e-maili umieszczonego na Platformie. Adres e-mail podawany przez Użytkowników zamieszczających Ofertę jest niewidoczny dla Użytkowników Platformy.
  4. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników korzystających z Platformy, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników transakcji lub wywiązanie się Użytkowników ze swoich zobowiązań.
  5. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Platformy przez Użytkowników, wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia transakcji, umów sprzedaży przez Użytkowników wskutek zamieszczenia Ofert w ramach Platformy, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez sprzedającego lub kupującego.
 7. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Platformy i zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania.
  2. Użytkownik może za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom. Udostępnienie danych jest dobrowolne i wiąże się jedynie z zamieszczaniem Ofert na Platformie.
  3. Użytkownikom Platformy ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w zakresie, w jakim zostały podane przez Użytkownika w formularzu dodawania Oferty z wyjątkiem adresu e-mail, który pozostaje niewidoczny dla Użytkowników korzystających z Platformy.
  4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych mu przez innych Użytkowników Platformy wyłącznie w związku z korzystaniem z Platformy, komunikowaniem się z innymi Użytkownikami oraz zawieraniem z nimi transakcji.
  5. Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania w formularzu dodawania Oferty danych osobowych innych osób lub danych osobowych, które są nieprawdziwe.
  6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika:
   1. właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
   2. kontrahentom handlowym w zakresie, jaki jest wymagany dla prawidłowego wykonania przez nich czynności wynikających z zobowiązań umownych wobec Spółki, pod warunkiem, że zawarli oni ze Spółką odpowiednie umowy o ochronie danych osobowych.
  8. Poza przypadkami wskazanymi w powyżej, informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej innej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
  9. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Administratora lub korzystając w tym celu z funkcjonalności w ramach konta tworzonego na Platformie. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Platformy Użytkownik traci możliwość korzystania z Platformy.
  10. Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Platformy przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają:
   1. Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać Loginu oraz Hasła;
   2. Tworzenie statystyk oglądalności podstron Platformy.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Platformy z zastrzeżeniem, że publikacja Ofert zamieszczonych przed wejściem w życie zmiany odbywa się na dotychczasowych zasadach. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Platformy.
  2. Usługodawca zastrzega, że Platforma, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Platformy treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.
  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.